chophanthiet.orgchophanthiet.orgcall:0978419300

CẦN BÁN 01Ha ĐẤT CLN HÀM LIÊM, ĐẤT CHƯA QUA KÊNH, ĐƯỜNG ÔTÔ (tháng sau đổ bê tông)